8.12.2008

Fundargerð 9. fundar Inntökuráðs ART teymis /Gaulverjaskóla

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi 8. desember 2008 kl. 12:00.

 

Mættir:  Bjarni Bjarnason verkefnisstjóri, Eygló Aradóttir barnalæknir og Kristín Hreinsdóttir framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suðurlands sem einnig ritaði fundargerð.  Fundargerð var rituð í trúnaðarmálabók.

 

Formaður setti fund og stjórnaði honum.

 

1.            Staða ART verkefnisins.

Framkvæmdastjóri fór yfir stöðu verkefnisins.  Ekki hefur fengist svar um fjárveitingu til að halda verkefninu áfram eftir áramótin 2008/2009.  Starfsmönnum teymisins hefur verið sagt upp með þeim fyrirvara að uppsagnir verði dregnar til baka ef úr rætist með fjármagn.  Verið er að vinna að því að tryggja áframhaldandi fjármögnun verkefnisins.

 

Alls eru 13 börn í meðferð og handleiðslu hjá ART teyminu.  Stefnt er að því að útskrifa átta þeirra í lok ársins 2008.

 

2.            Umsóknir um meðferð í desember 2008

Teknar voru fyrir átta umsóknir.

a)      Drengur fæddur 1998.

b)      Drengur fæddur 1998.

c)      Drengur fæddur 1998.

d)     Drengur fæddur 1998.

e)      Drengur fæddur 1998.

f)    Drengur fæddur 1998.

g)      Drengur fæddur 1998.

h)      Drengur fæddur 1993.

 

Allar umsóknirnar samþykktar með fyrirvara um að fjármagn fáist til áframhaldandi rekstrar teymsins.

 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 14:20.

 

Fundargerð lesin upp og staðfest.

 

 

Kristín Hreinsdóttir

Bjarni Bjarnason

Eygló Aradóttir

17.10.2008

Fundargerð 8. fundar Inntökuráðs Gaulverjaskóla/ART teymis

haldinn að Austurvegi 56, Selfossi 10. október 2008 kl. 12:00.

 

Mættir: Bjarni Bjarnason verkefnisstjóri, Íris Böðvarsdóttir sálfræðingur og Kristín Hreinsdóttir framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suðurlands sem einnig ritaði fundargerð. Eygló Aradóttir barnalæknir boðaði forföll. Fundargerð var rituð í trúnaðarmálabók. Formaður setti fund og stjórnaði honum.

1. Breytingar á ART verkefni.

Bjarni fór yfir breytingar sem orðið hafa á ART verkefninu frá því að skólaúrræðinu Gaulverjaskóla var lokað sl. vor. Heimaskólar hafa tekið að sér skólahluta verkefnisins og ART teymið, skipað Bjarna Bjarnasyni verkefnisstjóra, Sigríði Þorsteinsdóttur kennara og ART þjálfara og Ingu Margréti Skúladóttir félags- og fjölskylduráðgjafa og ART þjálfara, sér um meðferð barna, þjálfun kennara og félagsþjónustu og handleiðslu við starfsfólk skóla og foreldra. 14 grunnskólar af 16 á svæðinu hafa menntað kennara/starfsfólk í ART sem forvörn, 11 leikskólar af 23 og 4 félagsþjónustur af 6. Alls hafa 46 kennarar/starfsmenn grunn- og leikskóla öðlast réttindi til að kenna nemendum ART, 36 leikskólakennarar og 36 grunnskólakennarar hafa lokið námskeiði og eru í þjálfun. 7 starfsmenn félagsþjónusta hafa tekið ART námskeið og undirbúningi fyrir fjölskyldu ART. Alls eru 10 börn í meðferð og handleiðslu hjá ART teyminu.

2. Umsóknir um meðferð haustið 2008

Teknar voru fyrir þrjár umsóknir. a) Drengur fæddur 2001. b) Drengur fæddur 1998. c) Drengur fæddur 1996. Allar umsóknirnar samþykktar. Öllum fjölskyldum umsækjenda verður boðið upp á fjölskyldu-ART og nemendur fá meðferð eftir þörfum í samvinnu við skóla, félagsþjónustu og heilsugæslu þar sem við á. Einhverjir umsækjendanna þurfa að fá betra mat á stöðu sína og verður bætt úr því hið fyrsta. Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 13:10. Fundargerð lesin upp og staðfest.

Kristín Hreinsdóttir Bjarni Bjarnason Íris Böðvarsdóttir

17.10.2008

Inntökuráð Gaulverjaskóla/ART verkefnis:

Bjarni Bjarnason, verkefnisstjóri ART á Suðurlandi

Kristín Hreinsdóttir, framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suðurlands

Íris Böðvarsdóttir, sálfræðingur á Heilbrigðisstofnu Suðurlands

Eygló Aradóttir barnalæknir á Heilbrigðisstofnun Suðurlands

Starfsreglur inntökuráðs Gaulverjaskóla/ART verkefnis.

 

 

1. Inntökuráð fjallar um og afgreiðir umsóknir sem berast ART meðferðarteymi. 2. Inntökuráð fjallar um allar umsóknir sem berast til teymisins. Inntökuráð skipa: Framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suður­lands, sálfræðingur Heilbrigðisstofunar Suðurlands, barnalæknir og verkefnisstjóri ART á Suðurlandi. Aðrir aðilar eru kallaðir inn eftir þörfum. 3. Verkefnisstjóri ART á Suðurlandi boðar til funda í samvinnu við formann inntöku­ráðs. Fundir í inntökuráði skulu að jafnaði vera tveir á skólaárinu, í maí og desember, og fleiri eftir þörfum. 4. Formaður inntökuráðs stjórnar fundum og sér um að fundargerðir séu haldnar. Þær skal senda til fulltrúa í inntökuráði og sveitarstjórna aðildarsveitarfélaga Gaulverja­skóla/ART verkefnisins. 5. Inntökuráð metur hvaða skilyrðum þarf að fullnægja svo hægt sé að mæta þörfum nemenda. 6. Verkefnisstjóri ART kynnir starfsemi teymisins í lok skólaárs. 7. Inntökuráð fer árlega yfir starfsreglur inntökuráðs og gerir breytingartillögur, sé þess þörf, til stjórnar Skólaskrifstofu Suðurlands.

17.10.2008

ART teymi (fyrrv. Gaulverjaskóli)

meðferðar- og forvarnarúrræði fyrir börn og unglinga með hegðunar- og tilfinningavanda á Suðurlandi

Starfsreglur ART teymisins

1. grein ART teymið er meðferðar- og forvarnarúrræði fyrir börn og unglinga á Suðurlandi sem glíma við hegðunar- og tilfinningaraskanir.

2. grein Markmið ART verkefnisins: – Að veita nemendum með hegðunar- og tilfinningaraskanir meðferðarúrræði við hæfi. – Að auka náms- og félagslega færni nemenda. – Að gera nemendur að virkum, ánægðum og sjálfbjarga þjóðfélagsþegnum, m.a. með því að þjálfa sjálfsstjórn, reiðistjórnun og siðferðisþroska nemenda í samvinnu við skóla og heimili. – Í nemendahópnum eru nemendur sem eru mjög illa staddir námslega og/eða félagslega og trufla í mörgum tilvikum skólagöngu annarra barna Þessi truflum getur t.d. birst þannig að önnur börn fá ekki frið til að stunda nám sitt eða að þau börn sem sýna andfélagslega hegðun beiti skólasystkini sín og jafnvel kennara líkamlegu og/eða andlegu ofbeldi. Sum börnin hafa slaka félagsfærni, lélega sjálfsmynd, eru ábyrgðarlaus og sum árásargjörn og eiga í tíðum árekstum við aðra í leik, starfi og samveru með fjölskyldunni. Nokkur þeirra hafa sýnt sjálfsskaðandi hegðun. Við skilgreiningu þessa hóps verður er til hliðsjónar vinnuregla II sem er núgildandi viðmiðunarstig fyrir geðraskanir hjá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, en þar er að finna skilgreiningar á úthlutunar­reglum sjóðsins vegna fjölþátta hegðunartruflana, verulegra truflana varðandi tilfinningar og félags­lega aðlögun og viðvarandi og alvarleg einkenni geðrofs eða geðhvarfa. – Unnið verður eftir meðferðaraðferðinni ART (Aggression Replacement Training) sem byggir á þremur meginþáttum: félagsfærniþjálfun, sjálfstjórn og siðferðisþjálfun. – Meðferðarteymið veitir starfsfólki heimaskóla og foreldrum viðkomandi nemenda ráðgjöf og handleiðslu. – Starfsfólk ART teymis vinnur náið með öðrum stofnunum og aðilum sem koma að málum viðkomandi nemenda s.s. heilsugæslu, félagsþjónustu, Barna- og unglingageðdeild, o.fl. – Að auka færni starfsfólks grunnskóla til að takast á við erfiða hegðun og vanlíðan nemenda með ráðgjöf og fræðslu með ART námskeiðum, handleiðslu og þjálfun.

3. grein Með yfirstjórn ART verkefnisins fer framkvæmdastjóri Skólaskrifstofu Suðurlands í umboði Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga, en með daglega stjórnun fer verkefnisstjóri. Stjórn Skólaskrifstofu Suðurlands er jafnframt stjórn ART verkefnisins.

4. grein Úrræðið er fyrir börn á Suðurlandi. Skilyrði fyrir inntöku er að umsókn sé útfyllt og hún samþykkt af foreldrum viðkomandi barns, helst í samvinnu við heimaskóla. Foreldrar geta haft frumkvæði að umsókn fyrir barn sitt. Nauðsynlegt er að öll gögn varðandi barnið fylgi umsókn. Fjögurra manna inntökuráð mun sjá um inntöku nemenda. Í teyminu situr læknir frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands, sálfræðingur skipaður af Skólaskrifstofu Suðurlands og forstöðumaður Skólaskrifstofu Suðurlands, ásamt verkefnisstjóra ART teymisins.

8. grein Aðildarsveitarfélög greiða kostnað sem fylgir námi barnanna. Ríkið greiðir meðferðarþáttinn; laun starfsmanna teymisins, kostnað við húsnæði og rekstur, akstur og þjálfun starfsfólks. Sveitarfélög sjá um forvarnarþátt verkefnisins í heimaskóla. Sveitarfélögin starfrækja forvarnarhópa í heimaskólum barnanna og sjá til þess að þar sé ávallt sérmenntað starfsfólk til að taka við börnum sem hlotið hafa ART þjálfun/meðferð. Aðildarsveitarfélögin eru 14 talsins og eru eftirtalin:


o Sveitarfélagið Árborg o Flóahreppur o Hveragerðisbær o Sveitarfélagið Ölfus o Grímsnes- og Grafningshreppur o Bláskógabyggð o Skeiða- og Gnúpverjahreppur o Hrunamannahreppur o Ásahreppur o Rangáþing ytra o Rangárþing eystra o Mýrdalshreppur o Skaftárhreppur o Vestmannaeyjabær


Bókhald og skrifstofuþjónusta er staðsett hjá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga.

Selfossi, 10. október 2008,